انتخاب صفحه
شماره 4598 - چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
شماره های پیشین:

سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور همچنان صفر

رئیس سازمان بهره‌وری ایران گفت: با اینکه طبق برنامه‌های توسعه ای کشور باید 30 درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری محقق شود، اما در سال‌های گذشته این سهم در حد صفر و گاهی منفی بوده است.به گزارش ایرنا، «علی اکبر اولیا» در نشست خبری که به مناسب روز بهره وری برگزار شد، افزود: در برنامه چهارم و ششم توسعه پیش بینی شده است که یک سوم رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری باشد اما طبق آمارهای اعلام نشده، این کار محقق نشده است.وی اظهار داشت: برخی کشورها همچون ژاپن با وجود منابع نامحدود، به بهره وری رویکرد جدی داشتند اما در ایران با وجود آموزه‌های دینی و فرهنگی در این حوزه توفیق چندانی نداشتیم. وی در پاسخ به ایرنا درخصوص اقدامات انجام شده برای بهبود این وضعیت گفت: براساس نظام نامه بهره‌وری دستگاه‌ها موظف به تشکیل کمیته بهره وری هستند و ما نیز به دنبال فعال کردن این کمیته هستیم تا برنامه مدونی را تولید کنیم.رئیس سازمان بهره وری افزود: در این مسیر باید از ظرفیت قانونی شورای عالی و اداری استفاده کنیم و دستگاه‌ها حساس تر به این موضوع بپردازند تا روند قبلی تکرار نشود. اولیا با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: با توجه به حساس تر شدن شرایط و محدودیت‌های اقتصادی باید بخش خصوصی و دولتی توجه بیشتری به بهره وری داشته باشند.وی با اشاره به جذب بودجه در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف بیان کرد: منابع کشور محدود است و همه نهادها به دنبال جذب آن هستند و این تعارض سرانجام خوبی ندارد و باید با خردورزی بهره وری را در برنامه‌های کشور بگنجانیم.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen