انتخاب صفحه
شماره 4811 - چهارشنبه 17 بهمن 1397
شماره های پیشین:

گردشگری

‌زواره؛ شهر چهارصفه‌ها

یک فعال میراث فرهنگی گفت: ‌در شهر تاریخی زواره در حاشیه کویر در استان اصفهان خانه‌های چهارصفه‌ای به وفور دیده می‌شود و می‌توان گفت در دهه ۳۰ شمسی همه خانه‌های این شهر که امروز جزء بافت تاریخی ثبت میراث ملی است، بصورت چهارصفه ای و به ندرت سه صفه‌ای بوده ‌که امروز اکثر این بناهای با ارزش حفظ شده و در حال مرمت است. محسن‌هادی طحان در گفت‌وگو با ایسنا در ادامه افزود: بنای چهارصفه به دوران قبل از اسلام برمی‌گردد که از چهارتاقی‌ها نشأت گرفته است. وی ادامه داد: چهارتاقی‌ها که همان آتشکده‌های تاریخی است، هسته تشکیل دهنده چهارصفه‌های شهر زواره و روستای تلک آباد و دیگر ‌روستاهای اطراف است. این فعال میراث فرهنگی تصریح کرد: چهارتاقی بناهایی هستند که دارای قاعده ‌مربع هستند و از چهار پایه۶ با چهار تاق تشکیل شده‌اند. چارتاقی تعریفی اختصاصی و عمومی دارد. وی افزود: در تعریف اختصاصی‌ چارتاقی‌‌های منفردی با عمر تقریبی ۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سال را گویند که به عنوان آتشکده  در نواحی گوناگون ایران دیده می‌شوند و با همین نام شناخته می‌گردند. این چارتاقی‌ها، بناهای بزرگ و مستقلی هستند که عناصر معماری دیگری در آنها بکار نرفته و حتی بدون دیوار محاطی و در یا پنجره هستند. ‌هادی طحان افزود: به نظر بنده می‌توان گفت‌ به مرور زمان مردم زواره باستان که زرتشتی بوده‌اند، هسته اولیه خانه را به شکل چهارتاقی ساخته و چهار دهنه آن را گسترش داده و مسقف نموده‌اند.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen