انتخاب صفحه
شماره 5011 - سه شنبه 14 آبان 1398
شماره های پیشین:

پیشنهاد

تأملاتی پیرامون تاریخ شورشیان آرمانخواه

«در این دوران سقوط ایدئولوژی‌ها،چپ آرمانخواه و خواهان عدالت اجتماعی باید راهی بیابد تا خود را با واقعیات دوران سازگار سازد و بازمعنی نماید.بازمعنی کردن مفهوم چپ می‌تواند با کمرنگ کردن آرمانهای ایدئولوژیکی و فراگیری دستاوردهای سوسیال دموکراسی همراه باشد و چپ را به نیرویی در جهت توسعه عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی و مردم‌سالاری تبدیل کند.»
مقاله‌ اول این کتاب تحت عنوان «حزب توده و كودتای 28 مرداد 1332» درباره‌ نقش حزب توده در دوران صدارت دكتر مصدق و عمل‌‌كرد آن در كودتای 28 مرداد  است. در مقاله‌ دوم، میراث مشی چریكی در دهه‌ 1350 خورشیدی بررسی می‌شود. این مقاله كوششی است در راه شناخت مسائل مربوط به این جنبش که در بخش پیوست آن مسائلی درباره‌ تصفیه‌ درونی ذكر گردیده است. مقاله‌ سوم، در زمینه‌ دستاوردهای سوسیال دموكراسی، تاریخ آن در ایران و مسائل این جنبش در سطح جهان است. بخش دوم این كتاب مصاحبه‌های نگارنده درباره‌ تاریخ نوین ایران و چپ در ایران است.
مازیار بهروز را می‌توان یکی از تاریخ نگاران و تاریخ پژوهان جنبش چپ در ایران به شمار آورد. کتاب او، شورشیان آرمانخواه، که بعنوان دانشنامهٔ دکترای وی تحریر و بعدها تکمیل و به صورت کتاب منتشر شده، یکی از منابع در جریان‌شناسی احزاب چپ در ایران به شمار می‌آید. کتاب حاضر تأملاتی پیرامون تاریخ شورشیان آرمانخواه، ادامه‌ای بر کتاب قبلی او محسوب می‌گردد. وی علاوه بر چند کتاب و تعداد کثیری مقاله در ارتباط با پیشینهٔ جریانات سیاسی چپ در ایران، تحقیقات و پژوهش‌های متعددی نیز در زمینهٔ دورانهای مختلف تاریخ ایران، بویژه عصر صفویه، عصر قاجاریه و تاریخ مشروطیت به انجام رسانیده‌ است. مقالات و مصاحبه‌های متعددی از او در نشریات فارسی ایران انتشار یافته و مقالاتی نیز به زبان انگلیسی در مطبوعات گوناگون دنیا منتشر ساخته ‌است. «تاملاتی پیرامون تاریخ شورشیان آرمانخواه »مجموعه مقالات و مصاحبه‌های دکتر مازیار بهروز را انتشارات اختران در 183 صفحه رهسپار بازار کتاب کرده است.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen