انتخاب صفحه
شماره 5091 - چهارشنبه 23 بهمن 1398
شماره های پیشین:

ترور سردار سلیمانی، گام اول طرح معامله قرن

ادامه از صفحه 1
تحلیلگران و مشاوران ترامپ دچار این توهم بودند که اگر سردار سلیمانی در خاورمیانه حذف شود افکار و آرمان‌های مقاومت هم خاموش و کاشته‌های ارزشی این شهید رو به افول خواهند گذاشت، در حالیکه واقعیت‌های میدانی خلاف این را ثابت کرد.
ترور سردار سلیمانی نه اینکه به نفع آمریکا و اسرائیل نشد بلکه بر عکس شرایط را برای آنها بسیار نامساعدتر کرده است.
حراج قرن ترامپ هم با شکست مطلق مواجه شده و هم تنور مقاومت و گرمای آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهید سلیمانی را شعله ورتر کرد. راهش پر رهرو و یادش گرامی باد.
*فعال مدنی اهل سنت

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen