انتخاب صفحه
شماره 5159 - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

کیهان- 31 اردیبهشت 1358

«ایران در روابط خود با آمریکا تجدیدنظر می کند»؛ تیتر اول کیهان مربوط به زمانی است که هنوز سفارت آمریکا به تسخیر دانشجویان پیرو خط امام در نیامده بود و روابط ایران و آمریکا هنوز وجود داشت.
 این موضوع از سوی دکتر ابراهیم یزدی که در آن زمان وزیر امور خارجه بود اعلام شد. 
بنا به آنچه دکتر یزدی اعلام کرده بود از سفیر جدید آمریکا خوساته شده بود تا روشن شدن جو سیاسی، سفر خود به ایران را به تعویق بیندازد. 
پنج ماه ونیم پس از این خبر، سفارت آمریکا تسخیر شد و راوبط ایران و آمریکا تا امروز قطع شده است.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen