انتخاب صفحه
شماره 5187 - سه شنبه 10 تیر 1399
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

روزنامه اطلاعات – 10 تیر 1342

یکی از تیترهای صفحه اول روزنامه اطلاعات و عکس اول این روزنامه  به سخنان نخست وزیر وقت درباره کمبود قند و شکر اختصاص دارد. وی در مراسم  آغاز ساخت خانه‌های افسران گارد شاهنشاهی (شهرک امید فعلی) گفت: قند و شکر مساله امنیتی است ، به همین جهت فرمانداری نظامی هرکس سوء استفاده کند، تحت تعقیب قرار مي‌دهد. از دیگر سخنان اسدالله علم چنین بود: بیکاری تا سه ماه آینده در کشور ریشه کن خواهد شد و آنوقت همه از کمبود کارگر شکایت خواهند داشت. لیست سوء استفاده کنندگان در قند و شکر نزد من است و اگر این افراد به کار خود ادامه دهند، آن را به فرمانداری نظامی مي‌دهم.
 از دیگر اخبار این روزنامه این است که از فردای آن روز کارت سهمیه قند و شکر به مردم داده مي‌شود!
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen