انتخاب صفحه
شماره 5213 - پنجشنبه 9 مرداد 1399
شماره های پیشین:

بهترین راه جمع آوری نقدینگی‌های سرگردان

رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون، انتشاراوراق قرضه در شرایط کنونی اقتصاد را اقدامی ضروری و اثرگذار دانست که موجب جمع آوری نقدینگی‌های سرگردان می‌شود.
رضا علیخانزاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: درصورتی که دولت اوراق قرضه را با نرخ مناسب در جامعه توزیع و مردم را به خرید آن تشویق کند، موجب جمع شدن نقدینگی از جامعه می‌شود و کاهش نقدینگی، جلوی کاهش ارزش پول ملی را می‌گیرد. وی با اشاره به نرخ سود اوراق قرضه افزود: طی دو سال گذشته ضرورت دیگری برای عدم انتشار اوراق قرضه با سود بالا وجودداشت ولی امروز با انتشار اوراق قرضه می‌توانیم نقدینگی‌های سرگردان را که از بخش ارز و مسکن سر درآورده مدیریت کنیم.
رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران در ادامه با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان سال «جهش تولید» خاطرنشان کرد: در حال حاضر مباحثی همچون مالیات، قوانین تامین اجتماعی و برخی مباحث مرتبط با صادرات به عنوان موانع بخش تولید معرفی می‌شوند که بایدشناسایی و برطرف شوند. امروز جهش تولید می‌تواند با صادرات محقق شود و توجه به موضوع صادرات و واردات نسبت به کشورهای همسایه به تحقق اهداف جهش تولید منجر شود.
علیخانزاده در پایان استقرار دولت الکترونیک را در رفع بروکراسی‌های زائد موثر خواند و گفت: دولت باید عزم خود رابرای ایجاد دولت الکترونیک به کار گیرد و برنامه خود را بر محور تولید قرار بدهد. 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen